2018 מנוי פונטים שנתי – הסכם

 

מנוי שנת 2018 לפונטים מאת אופיר שביט – הסכם

גרסה 1.00

1. הגדרות

א. בהסכם זה ”אופיר שביט“ מתייחס לחברת ”אופיר שביט בע”מ“ ח.פ 514950039 המעצב, המשווק ובעל זכויות היוצרים של משפחות הפונטים באתר ofirshavit.com – להלן ה”אתר”. בכל מקרה של שאלה, צורך בהבהרה או תלונה ניתן לפנות לאופיר שביט דרך כתובת הדואל המצויינת במנוי או דרך הרשתות החברתיות המפורסמות באתר.

ב. מנוי זה מעניק רישיון שימוש מסחרי קבוע ולא מוגבל בזמן, בגופנים ומשפחות הגופנים שיעוצבו ויושקו ע”י אופיר שביט במהלך שנת 2018.  הגופנים בעלי משקל אחד או יותר ומגוון פורמטים לדסקטופ ולווב, אשר ישווקו, יסופקו ויכללו בחבילה אחת או מספר חבילות , להלן – “הגופנים” “משפחות הגופנים”, ”משפחות הפונטים“, ”הפונטים“ , ”החבילה“.

ג. רוכש המנוי הינו האדם או חברה אשר שילמו לאופיר שביט את מחיר המנוי וקיבלו ממנו את המנוי באופן ישיר או דרך שירות רכישה המקוון באתר.

ד. גרסת הסכם זה המצוינת בראש הדף תואמת את גרסת ההסכם המצויינת במנוי הנרכש ביום הרכישה! ועשויה להתעדכן מידי פעם ללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה של הבדל בין גרסת מנוי זה (המקוונת ומוצגת באתר ofirshavit.com) לבין גרסת המנוי המצויינת במנוי הנרכש תהיה הגרסה המצויינת במנוי בתוקף על פני זו המקוונת.

2. זכויות יוצרים

א. משפחות הפונטים המשווקים במנוי זה הינם רכוש אינטלקטואלי של אופיר שביט והינם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים בארץ ובעולם. רכישת המנוי מקנה לרוכש המנוי, רישיון שימוש וזכות שימוש בלבד בפונטים, בהתאם לתנאי הרישיון בכל פונט משווק ואינה מקנה לרוכש זכויות כלשהן על הפונטים עצמם.

מכירה, הפצה, השכרה, חלוקה, העברה, מסירה ו/או ביצוע שינוי כלשהו (לרבות שינוי שמות), שינוי קווי מתאר ויצירת גרסאות, בקבצי הפונטים המשווקים במסגרת מנוי זה אסורים ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מאופיר שביט.

3. תנאי המנוי

א. רוכש המנוי יקבל רישיון שימוש לכל פונט ומשפחת פונטים אשר יעוצבו, יושקו וישווקו במהלך שנת 2018 ע”י אופיר שביט.

ב. אופיר שביט מתחייב להשיק במסגרת המנוי לפחות 5 משפחות פונטים לשימוש מסחרי במהלך שנת 2018, אולם יהיה פטור מחובה זו אם לא יוכל להשיק לפחות 5 משפחות פונטים מסיבות שאינן תלויות בו, ללא חובת הוכחה, נימוק או תיאור הנסיבות.

ג. המנוי אינו תקף עבור פונטים שיעוצבו ע”י מעצבים אחרים מאופיר שביט, או בשיתוף פעולה עם אופיר שביט וישווקו ויופצו באתר. במהלך השנה אופיר שביט עשוי לשווק פונטים של מעצבים נוספים או ליצור פונטים בשיתוף פעולה עם מעצבים נוספים, מעצבים אלו זכאים לתמורה בעבור עבודתם ותמורה זו לא יכולה להינתן מעלות המנוי ולכן רישיון עבור פונטים שכאלו לא כלול במנוי השנתי ויהיה צורך לרוכשם בנפרד. שיווק של פונטים מחוץ למסגרת המנוי ע”י אופיר שביט, אין בה בכדי לגרוע מהתחייבות המנוי לספק לפחות 5 משפחות פונטים במהלך שנת המנוי!

ד. רוכש המנוי כפוף לתנאי רישיון השימוש הייחודיים המצורפים לכל פונט ומפורסמים בסמוך להשקתו. רישיונות השימוש של הפונטים השונים עשויים להיבדל זה מיזה, על רוכש המנוי לודא שהוא מבין ומכיר את רישיון השימוש ותנאי השימוש בכל פונט משווק במסגרת המנוי, וכפוף להם.

ה. הפונטים המשווקים במסגרת המנוי יסופקו לרוכש המנוי בסמוך למועד ההשקה ע”י הודעת דוא”ל שתישלח לכתובת הרשומה של רוכש המנוי ובה קישור להורדת הפונט המשווק. על רוכש המנוי לוודא שכתובת האימייל שהוא מספק תקינה ופעילה ושכתובת המשלוח ממנה מגיעות ההודעות על פונט חדש אינה מסווגת כ”ספאם” (דואר זבל).

ו. עם תום תקופת המנוי ישארו ברשות המנוי הרישיונות וזכויות השימוש של הפונטים אשר שווקו במהלך שנת המנוי.

ז. המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה, מכירה או השכרה לגוף שלישי.