רישיון שימוש

רישיון שימוש בגופנים מאת אופיר שביט – הסכם

גרסה 2.10

1. הגדרות

א. בהסכם זה ”אופיר שביט“ מתייחס לע”מ אופיר שביט המעצב, המשווק ובעל זכויות היוצרים של משפחות הגופנים המשווקות באתר ofirshavit.com. בכל מקרה של שאלה, צורך בהבהרה או תלונה ניתן לפנות לאופיר שביט דרך כתובת הדואל המצוינת ברישיון השימוש המצורף לחבילה או דרך הרשתות החברתיות המפורסמות באתר. גופנים אשר עוצבו ע”י מעצבים אחרים ולהם זכויות יוצרים עבורם יצויינו במפורש באתר וברישיונות המצורפים לגופנים הנרכשים.

ב. רישיון זה מקנה זכות שימוש במשפחות גופנים (typeface ,טיפוס-אות) המוצעות למכירה באתר זה, בעלות מספר משקלים ומגוון פורמטים לדסקטופ ולווב, אשר משווקים, מסופקים וכלולים בחבילה או כקבצים בודדים , להלן – ”משפחת הגופנים“, ”הגופן“, ”החבילה“ “הפונט”. קבצי הגופנים הכלולים בחבילה מתחילים באותיות הלטיניות OS- כראשי התיבות של Ofir Shavit. רשיון שימוש זה תקף לחבילה הנרכשת בלבד.

ג. רוכש הגופן הינו האדם או חברה אשר שילמו לאופיר שביט את מחיר החבילה וקיבלו ממנו את החבילה ורישיון השימוש בה, להלן ”הרוכש“.

ד. גרסת רישיון זה המצוינת בראש הדף תואמת את גרסת הרישיון המצורפת לחבילה הנרכשת ביום הרכישה! ועשויה להתעדכן מידי פעם ללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה של הבדל בין גרסה זו (המקוונת ומוצגת באתר ofirshavit.com) לבין גרסת הרישיון המוצמדת לחבילת הגופן הנרכשת תהיה הגרסה המוצמדת לגופן בתוקף על פני זו המקוונת.

2. זכויות יוצרים

א. משפחות הגופנים המשווקות באתר זה הינם רכוש אינטלקטואלי של אופיר שביט והינם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים בארץ ובעולם. רכישת רישיון שימוש מקנה לרוכש זכות שימוש בלבד בגופן, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בהמשך ואינה מקנה לרוכש זכויות כלשהן על הגופן עצמו.

מכירה, הפצה, השכרה, חלוקה, העברה, מסירה ו/או ביצוע שינוי כלשהו בקבצי הגופן (לרבות שינוי שמות), שינוי קווי מתאר ויצירת גרסאות לגופים אלו אסורים ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מאופיר שביט.

3. תנאי שימוש

א. רוכש רישיון השימוש רשאי להחזיק בגופן, לשאת אותו, להתקין אותו על מחשביו ולהשתמש בגופן, הוא ועובדיו, ללא הגבלת מיקום, כמות עובדים וכמות מחשבים עליהם יותקן הגופן בתקופת שימוש, לכל שימוש חוקי.

ב. הרוכש רשאי להשתמש בגופן לעיצוב לוגואים ללקוחות ופרטיים, כולל שינוי, עיבוד והתאמה של קוי המתאר בלוגו המעוצב, כל עוד השינוי לא יתבצע בקבצי הגופן עצמם.

ג. השימוש בגרסאות הווב (אינטרנט/רשת) מותר לדומיין יחיד, ללא הגבלת מספר צפיות ודפים.

ד. השימוש בגופן לאפליקציות מותר לאפליקציה יחידה, ללא מגבלת כמות הורדות.

ה. הרוכש אינו רשאי למכור, להפיץ, להשכיר, להציע להורדה, לחלק, להעביר, ו/או למסור את הגופן לגוף שלישי אשר איננו רוכש הגופן.

ו. הרוכש אינו רשאי לבצע שינוי כלשהו בגופן וקבציו לרבות שינוי שמות ונתונים, שינוי קווי מתאר ויצירת גרסאות לגופן זה ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מאופיר שביט.

ז. הרוכש מצהיר בזאת שקרא והבין את רישיון השימוש ותנאי ההסכם ובעצם ביצוע הרכישה הוא מקבלו וכפוף לו.

4. תנאי אחריות

א. הגופן משווק ע”י אופיר שביט כמות שהוא. ב. על הרוכש לבדוק את הגופן ולוודא שהוא תקין ומתאים לצרכיו לפני שיעשה בו שימוש כלשהו. ג. במידה ורוכש הגופן מצא פגם כלשהו בגופן הנרכש, או מצא שאינו מתאים לצרכיו, הרוכש רשאי לבקש החזר כספי בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובכך לבטל את רישיון השימוש שלו בגופן. ד. הרוכש מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק פיזי ו/או אינטלקטואלי שיגרם לו מהתקנה ו/או שימוש ישירים או עקיפים בגופן בהתאם או שלא בהתאם להוראות השימוש ומוותר מראש על כל תביעה או טענה שתהיה לו כלפי אופיר שביט בעקבות שימוש בגופן.